Laki-info

Kuntaliiton uutiskirje lakiasioista

 
8/2018

TILANNETIETOA EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa. Eduskunnan hallintovaliokunta on vihdoin käsitellyt esityksen tietosuojalaiksi eli asetusta täydentäväksi kansalliseksi lainsäädännöksi. 25.10.2018 antamassaan mietinnössä hallintovaliokunta huomioi muun muassa perustuslakivaliokunnan tekemät huomautukset ja vaatii useita muutoksia esitettyyn lainsäädäntöön, jotta laki voitaisiin hyväksyä. Mikäli muutokset tehdään suhteellisen nopeasti, kansallisen tietosuojalain voidaan odottaa tulevan voimaan vuoden 2019 alkupuolella.

VALTIONTUKI Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Suomen Kuntaliitto ovat laatineet ohjeen kunnille. Ohje koskee tontin luovuttamista valtion tukemaan ARA-tuotantoon ja kunnan myöntämiä takauksia asuntotuotantoa varten. Ohjeeseen on tärkeää tutustua, jotta tonttien luovuttamisessa ja takausten antamisen edellytyksissä otettaisiin valtiontukisäännökset asianmukaisesti huomioon.

LAKIALOITE Kuntaliitto on ehdottanut valtionvarainministeriölle uuden lain säätämistä. Uudessa laissa kunnille annettaisiin oikeus tehdä turvatarkastuksia yleisötilaisuuksissaan ja asiakastiloissaan. Valtiovarainministeriölle lähettämällään kirjeellä Kuntaliitto vastaa kuntien toiveeseen lakialoitteen eteenpäin viemisestä.

OIKEUSTAPAUS Asianosaisella on oikeus saada myös salassapidettäviä tietoja, jos ne vaikuttavat hänen asiansa käsittelyyn. Oikeutta ei kuitenkaan ole, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua. KHO katsoi vuosikirjaratkaisussaan KHO:2013:32, että tietojen antaminen viestien sisällöstä yhtiölle, joka oli asianosaisasemassa ja jolla oli jo tiedossaan viestien lähettäjän nimi, ei ollut vastoin julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua. Tiedon antaminen ei vaarantanut myöskään yhtiöön kohdistuvaa tarkastus- ja valvontatoimintaa.