Visionären

Kommunförbundets nyhetsbrev till dem som formar framtiden

 
1/2019
HANDBOK I en komplex värld av utmaningar fungerar inte lösningar som tagits fram endast vid ritbordet. Därför behöver vi gripa oss verket an nu – och göra utvecklingsförsök också inom den offentliga sektorn. För att försöken ska ge bästa resultat, behövs det utom genomförare också de som stöder försöken. Handboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn.
Sari Pikkala

RAPPORT De kommunala beslutsfattarna bedömer att atmosfären mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna har förbättrats under tidsperioden 1995 –2017. Stämningen mellan partierna får dock genomgående ett relativt lågt vitsord. Atmosfären mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna bedöms i allmänhet som mycket positiv, över hälften av de tillfrågade ansåg att atmosfären var god.
Sammanlagt 37 % av de tillfrågade ansåg att atmosfären mellan partierna är god.

PUBLIKATION I denna publikation behandlas mötesarvoden och arvoden för viss tid för förtroendevalda i de finländska fastlandskommunerna under fullmäktigeperioden som inleddes 1.6.2017. Uppgifterna för vissa kommuner är från januari 2018. Jämförelsen görs tidsmässigt från år 2001, enligt kommunstorlek och landskapsvis.  I de tabeller som bifogats rapporten ingår kommunvisa uppgifter om mötes- och årsarvoden i fullmäktige, styrelsen, nämnder och utskott samt partiskatten som partierna tar ut för kommunala förtroendeuppdrag.
HANDBOK De genomgripande förändringarna inom kommunsektorn kan tacklas genom att stärka partnerskap och nätverk. Kommunens och församlingens verksamhetsmiljö är fortfarande i huvudsak gemensam. Till stöd för samarbetet har Kommunförbundet och kyrkostyrelsen gett ut den gemensamma handboken ”Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä”.
RAFFINADERI Vilka utmaningar väntar på en lösning i er kommunorganisation? Har ni i er strategi tagit upp utmaningar för vilka man borde finna praktiska lösningsmetoder? Har ni identifierat möjligheter som det skulle löna sig att ta vara på, men metoderna saknas ännu? Ta med ditt team och utveckla tillsammans med oss en lösning på den utmaning ni valt, med hjälp av metoder för experimenterande utveckling.
GÄSTBLOGG Jag fick höra om idéraffinaderikonceptet av Kommunförbundets personal i samband med ett möte och senare fick vi också per e-post ett meddelande om ansökningen till Idéraffinaderiet. Vid det möte som välfärdsgruppens beredningsgrupp höll i augusti funderade vi på frågan och beslutade att ta upp ärendet vid välfärdsgruppens möte i hopp om många idéer. Vi beslutade att som en färdig idé föreslå utarbetandet av en välfärdsberättelse per stadsdel. Temat behövde helt tydlig vidareutvecklas, skiver välfärdskoordinator Säde Rytkönen.
NÄTVERK Dessa frågor fördjupar vi oss i under nätverksträffarna 2019 för Nätverket för kommunal demokrati. Andra aktuella teman är delaktighetsplaner och socialt hållbara städer. Teman för nätverksträffarna 2019: 13.3 Delaktighetsplanerna och bedömning av deltagandet, 5.6 Politisk ledning av delaktigheten och fullmäktigeledamotens nya förhållande till invånarna, 9.10 Demokratidagen, 28.11 Socialt hållbara städer.

FRAMTIDSDAGEN Den nationella framtidsdagen den 1 mars 2019 uppmuntrar kommunerna att ordna lokala framtidsdiskussioner. De kan ordnas i skolor och tillsammans med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda. Det är i skolorna som framtidens aktörer finns. Läroanstalterna är viktiga för främjandet av framtidstänket och förmågan att läsa av framtiden. Framtidsdiskussioner är ett bra sätt att kombinera nya teman och innehåll med inlärning och skolarbete. 

SEMINARIUM Hur kommer människor och affärslivet att färdas i framtiden och vilka konsekvenser har de för vår miljö? Dessa frågor dryftas på ett riksomfattande prognostiseringsseminarium i Tusby 21–22.3.2019. Anmälan till det populära seminariet pågår för närvarande – boka din plats! Seminariet är på finska. Seminariet samlar årligen professionella inom olika branscher för att studera framtiden. I år står färdsätt i fokus.
UTBILDNING Syftet med utbildningen är att bekanta sig med vart världen är på väg inom ledarskap och organisationsutveckling. Under dagen får du redskap för att själv ta en proaktiv och drivande roll i en värld som är i konstant och allt snabbare förändring.