Samhälle och miljö

Kommunförbundets nyhetsbrev om samhälls-, teknik- och miljöfrågor

 

7/2018

BLOGG Utkastet till ny avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet är bekymrat över den byråkrati som det föreslagna förfarandet skulle medföra. Om förslaget går igenom ökar både företagarnas och kommunernas förpliktelser, och tillgången på avfallshanteringstjänster försvåras och bromsas upp i hög grad, skriver Tuulia Innala
bloggen.
 

DIGITALISERING Enligt regeringens proposition ska myndigheter utnyttja kommersiella teleoperatörers bredbandsnätverk istället för att bygga egna nätverk när kommunikationen ska läggas om till bredband.

 

PLANERING Kotka–Fredrikshamnsregionen förverkligar idén om regionalt samarbete. Man visste att samspel är en positiv signal för företagen och att ett virilt näringsliv blåser liv i regionen. Kotka är en av exempelstäderna i Kommunförbundets och FCG:s utredning Kuinka johtaa elinvoimaa? (Hur leder man livskraft?). Utredningen offentliggjordes på Kommunmarknaden.

UTREDNING Kommunförbundet har på uppdrag av Försörjningssäkerhetscentralens, Social- och hälsovårdsministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets utredtt jourbehovet inom miljö- och hälsoskyddet och vattenhushållningen i landskapen från början av år 2020. Utredningen genomfördes 1.3–31.5.2018. Utredningen har publicerats som Kommunförbundets nätpublikation och kan laddas ner här (på finska).

NÄTVERKET FÖR EN LIVSKRAFTIG VERKSAMHETSMILJÖ PÅ LANDSBYGDEN:

Förslaget till stomnät för landsvägar och järnvägar på remiss

TRAFIK Kommunikationsministeriet har gjort webbplatsen Utlåtande.fi tillgänglig.

Där kan man ge utlåtande om utkastet till kommunikationsministeriets förordning om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar och om deras servicenivå.

Ett av de viktigaste syftena med utkastet är att säkerställa att servicenivån på landsvägar och järnvägar inom stomnätet är högre än servicenivån inom det övriga väg- och bannätet.
 

Lagen om enskilda vägar revideras

VÄGAR Sommaren 2018 godkände riksdagen en ny lag för väghållning och förvaltning av enskilda vägar. Den gällande lagen utarbetades på jordbrukssamhällets tid och har
tjänat i 55 år. I och för sig har den fungerat bra, men under årens lopp har de enskilda vägarnas värld förändrats mycket. Lagreformen är befogad.
 

Ändringar i lagstiftningen gör det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter

FASTIGHETER Lagändringar som gör det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter trädde i kraft 1.8.2018. De ändringar som gjorts i fastighetsbildningslagen (554/1995, FastBildnL), fastighetsregisterlagen (392/1985, FastRegL) och markanvändnings- och bygglagen (132/1999, MBL) gör det möjligt att bilda en ny tredimensionellt bestämd fastighetsregisterenhet, dvs. en tredimensionell fastighet, ovanför och under markytan inom ett detaljplaneområde. Huvudregeln är att fastigheterna och fastighetssystemet är tvådimensionella också framöver.

Kommunförbundets vill ha en vidare syn på hur rena fordon definieras

Kommunförbundet har för de finländska Europaparlamentsledamöterna och ledamöterna i Regionkommittén lagt fram sin syn på förslaget till ändring av direktivet 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Kommunförbundet understöder förslagets huvudsyfte som är att främja rena fordon vid offentlig upphandling. Förbundet understryker ändå att begreppet rent fordon definieras alltför snävt i förslaget. Det är synnerligen viktigt att ta med biogas och andra hållbara höginblandade biodrivmedel i definitionen av rena tunga  och lätta fordon. (Läs mer på finska).

DIGITALISERING Södra Savolax, Östra Nyland och Birkaland ska prova på nya sätt att förflytta sig. Under försöket utreds hur en digital, företagsdriven serviceplattform kan hjälpa till att få samhällsstödda transporter att möta privatpersoners transportbehov. Syftet är också att minska utsläpp och kostnader i trafiken. Transportservicelagen som träder i kraft i början av juli gör sådana försök möjliga.

Kommunförbundet är en intressebevakare och utvecklingspartner för kommuner och organisationer med kommunal anknytning.

I detta nyhetsbrev samlas nyheter om samhällen och markanvändning, teknik och miljö.

Kommunförbundet.fi| Samhällen och markanvändning | Teknik | Miljö

 

kundtjanst (at) kommunforbundet.fi
Kommunförbundet, Andra Linjen 14
00530 Helsingfors
Tel. 09 7711

Kuntaliitto logo