Vård och omsorg

Kommunförbundets nyhetsbrev om social- och hälsovårdsfrågor

 
10/2018
DIREKTSÄNDNING Teman för sändningen är en lägesrapport om landskaps- och vårdreformen, revideringen av handikapplagstiftningen och socialjourens aktuella utmaningar i samjourerna (på finska).
Sari Pikkala

RAPPORT Kommunförbundet samlade in information om socialjourens pilotförsök i sjukhusens samjour under perioden 2016–2018 med en enkät som skickades till sjukvårdsdistriktens huvudorter. Informationen och observationerna kan användas för framtida utveckling av socialjouren i kommuner och samkommuner och när man bygger upp landskapens socialjourer. De positiva resultaten av utvecklingsarbetet i samjourerna uppmuntrar till att fortsätta att bygga integrerad och sektorsövergripande social- och hälsovård. 

LÄGESÖVERSIKT Landskaps- och vårdreformen har avancerat från social- och hälsovårdsutskottet till grundlagsutskottet. Någon närmare tidsplan för grundlagsutskottets behandling har tillsvidare inte angetts.

Grundlagsutskottets utlåtande ska ännu behandlas av social- och hälsovårdsutskottet. Det står klart att lagarna om reformen inte kan komma till riksdagens plenum för godkännande förrän vårvintern 2019.
KLIENTAVGIFTER Social och hälsovårdsministeriets Kommuninfo i juni syftade till att förtydliga kommunens och FPA:s roller när det gäller hur klientavgifterna ska beaktas i utkomststödet samt förhållandet mellan klientavgifterna och utkomststödet. Infot underströk att kommunerna ansvarar för fastställandet och debiteringen av klientavgifter oberoende av hur tjänsten produceras.