Juridikinfo

Kommunförbundets nyhetsbrev om juridiska frågor

 
9/2018

SERVICEFÖRSÖK I början av 2019 börjar Kommunförbundet förbereda en jävsrobot som ska hjälpa juristerna att lösa jävsfrågor. Tanken är att jävsroboten ber den förtroendevalda eller tjänsteinnehavaren besvara några enkla frågor. Utgående från svaren talar roboten om huruvida personen är jävig eller inte och motiverar beslutet med relevanta paragrafer.

Arto Sulonen.

PÅ LINJEN Näringslivets representanter har redan länge aktivt kritiserat kommunal verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Kommunförbundets svar på näringslivets krav är klart. Kommunens allmänna kompetens utgör en av hörnstenarna i den kommunala självstyrelsen. Därför bör kommunerna också i framtiden ha rätt att utöva ekonomisk verksamhet i bolagsform och konkurrera med andra företag på samma marknad, skriver Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden.

KORRUPTION Whistleblowing dvs. visselblåsning innebär rapportering av överträdelser och avslöjande av oegentligheter. Saija Haapalehto, jurist vid Kommunförbundet, skriver i bloggen På linjen om rapporteringskanaler som verktyg för intern revision samt om visselblåsarnas, dvs. angivarnas ställning inom EU. Den internationella dagen mot korruption firades 9.12.2018.

Saija Haapalehto.
Mikko Vanninen.

GÄSTBLOGG Kommunerna köper underentreprenader och hyresarbete med skattemedel. De är rätt betydande beställare som genom sin verksamhet också föregår med exempel för företagen. Man kan alltså förmoda att kommunerna sköter sitt beställaransvar, som också syftar till att motarbeta grå ekonomi, på ett föredömligt sätt. En del gör det också, säger Mikko Vanninen, överinspektör med ansvar för tillsynen över beställaransvar vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.
 

Juridiska kurser på svenska