Samhälle och miljö

Kommunförbundets nyhetsbrev om samhälls-, teknik- och miljöfrågor

 
8/2018
BLOGG Det nya anmälningsförfarandet i beslutsprocesserna inom miljövården är en fortsättning på den genomgripande flerstegsrevideringen av miljöskyddslagen som inleddes 2011. Lagreformens mål har utstakats i programmen för regeringarna Katainen och Sipilä enligt vilka miljöbestämmelserna ska lättas upp och göras flexiblare. Målet har varit effektivare, lättare och snabbare tillståndsförfaranden. En del funktioner behöver inte längre något tillstånd alls och andra måste registreras, periodiska inspektioner av tillstånd har slopats, tillståndsbehandlingar har slagits ihop och myndigheternas rådgivningsskyldighet har preciserats.
STOMNÄTET Kommunikationsministeriet föreslår en förordning med bestämmelser om landsvägar och järnvägar som hör till det riksomfattande stomnätet samt om servicenivån på dem. Kommunförbundet anser att ett fastställande av stomnätet och dess servicenivå bör understödas och konstaterar att fastställandet förutsätter prioriteringar. Stomnätet kommer att vara en central utgångspunkt i beredningen av den riksomfattande trafiksystemsplanen. Interaktionen med kommunerna har varken varit tillräcklig eller systematisk i beredningen av stomnätsförordningen. 
 
LAGÄNDRING Revideringen av inlösningslagen framskrider så att regeringen troligtvis kommer att  så snart som möjligt lämna en proposition om slopande av bestämmelsen om värdeavdraget (31 § 2 och 3 mom.). Kommunerna har i utlåtandena om utredningen som gjordes under beredningen bedömt att de kommunalekonomiska konsekvenserna kommer att bli mycket stora.
ENKÄT Kommunförbundet kartlade miljö- och hälsoskyddets nuläge i landskapsberedningen genom en enkät till kontaktpersonerna i september 2018. En del kontaktpersoner var delvis anställda i den organisation som bereder landskapet (Birkaland, Södra Savolax och Nyland), men i regel sköttes beredningen vid sidan av det egna arbetet. Inom landskapsberedningen har det uppkommit självreglerande grupper för miljö- och hälsoskyddet i de fall där personerna i fråga inte rymts med i beredningenss arbetsgrupper.
 
Puisto
Grass

KLIMAT Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors) arrangerar en nationell klimatworkshop i  Kommunernas hus 23.11.2018.
Borgmästaravtalet är världens största rörelse för städer som befrämjar lokala klimat- och energiåtgärder. 
Workshopen presenterar städernas klimamål och det stöd som kommunerna i Finland kan få i sitt klimatarbete. 
Evenemanget tolkas till engelska och finska.

Hyresvillkoren för social- och hälsovårdens lokaler klara under hösten?

VÅRDREFORMEN Den förordning som reglerar hyresförhållandet mellan kommunerna och landskapen har varit ute på remiss i två omgångar. Det skedde första gången våren 2017 och andra gången våren 2018, då begäran om utlåtande fick 41 svar. Vid Finansministeriet utarbetas ett sammandrag av utlåtandena och beredningen fortsätter under hösten. Det finns ingen exakt information om när den uppdaterade förordningen ska publiceras.

Det eftersatta underhållet av kommunernas fastigheter kräver långsiktig finansiering

FASTIGHETER Det behövs ett långsiktigt program mellan staten och kommunerna för att åtgärda kommunernas eftersatta reparationer. Kommunerna behöver förnya sin intrastruktur så som skolor, daghem och vatten- och avloppsnät.
- Vi på Kommunförbundet önskar att detta ligger högt på agendan för nästa regering, sade Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet i ett tal vid taglagsfesten för ett nytt skolkampus i Parkano.