Visionären

Kommunförbundets nyhetsbrev till dem som formar framtiden

 
7/2018
RAFFINADERI Vilka utmaningar väntar på en lösning i er kommunorganisation? Har ni i er strategi tagit upp utmaningar för vilka man borde finna praktiska lösningsmetoder? Har ni identifierat möjligheter som det skulle löna sig att ta vara på, men metoderna saknas ännu?

Ta med ditt team och utveckla tillsammans med oss en lösning på den utmaning ni valt, med hjälp av metoder för experimenterande utveckling.

BAROMETER Kommunförbundet har gett ut handboken Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä som ger grunderna till förhandsbedömning i det kommunala beslutsfattandet.

Handboken är en kompakt beskrivning av nyttan av förhandsbedömningar och presenterar en modell för hur man gör en sådan.

BAROMETER Undersökningen Innovationsbarometern 2018 tar fram ny information om hur vanliga innovationer och försök är i kommunsektorn och sporrar den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer.

Kommunförbundet genomförde i oktober 2018 en enkät, Innovationsbarometern, om innovationer och försök i kommunsektorn. Enkäten genomfördes för första gången i Finland och i alla kommuner.

Att leda med kunskap om välfärd

VÄLFÄRDSBERÄTTELSE Den elektroniska välfärdsberättelsen (www.hyvinvointikertomus.fi) har fått nya indikatorer för främjande av välfärd. De har i samråd med sakkunniga och användare valts ur flera olika källor och kompletterar uppgifterna i indikatorbanken Sotkanet vid Institutet för hälsa och välfärd.

Samtidigt har redskapet för förhandsbedömning av konsekvenser uppdaterats. Det finns tillgängligt på samma plattform. Uppdateringen gör det möjligt att sammanställa numeriska bedömningar av beslutsförslagen. Dessutom har lagringen av filer i dokument förbättrats som också godkännandet och publiceringen av dokument.

Årets pro gradu: Mer samarbete i klimatåtgärderna

PRO GRADU Viliina Evokaris avhandling om hindren för anpassning till och bekämpande av klimatförändringen har fått Kommunförbundets pris för bästa kommunrelaterade pro gradu-avhandling år 2017.

Viliina Evokari utreder i sin avhandling hindren för anpassning till klimatförändringen och möjliga lösningar i Helsingfors stads organisation. Bland de viktigaste hindren observerades bristen på analyser av kostnader och nytta, konkurrensen om resurser med andra intressen, inställningen till hur brådskande anpassningen är, förvaltningens sektorisering samt oklara roller och ansvarsområden.