Hankintainfo

Neuvontayksikön uutiskirje julkisista hankinnoista

 

3/2018

Kuvistuskuvassa innostunut lapsi

VIESTINTÄPILOTTI Julkisten hankintojen neuvontayksikkö aloittaa maksuttomat hankintojen oikeustapauksia käsittelevät Case-keskiviikot eli striimatut suorat lähetykset. Ensimmäinen Case-keskiviikko lähetetään 18.4.2018 klo 13, ja sen teemana on kansalliset hankinnat. Ilmoittaudu lähetyksen katsojaksi viimeistään 15.4.2018.

Oikeustapaus

OIKEUSTAPAUSTIIVISTELMÄ Tapauksessa oli kyse siitä, voitiinko hankintayksikön kilpailuttamaa hankintasopimusta pitää laissa tarkoitettuna puitejärjestelynä ja jos voitiin, oliko hankintayksikkö esittänyt riittävät perusteet mahdollisesti neljä vuotta ylittävälle sopimuskaudelle. Tapaus selventää hieman hankintasopimuksen ja yhden toimittajan puitejärjestelyn välistä rajanvetoa, mutta jättää edelleen tulkinnanvaraisuutta käytännön soveltamistilanteisiin.

VIERASKYNÄ Kunnat ovat avainasemassa Suomen päästötavoitteiden toteutumisessa. Kuntien hankinnat tulee valjastaa kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseen, kirjoittaa Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen ja suosittelee keinoksi hyvissä ajoin käytävää organisoitua markkinavuoropuhelua.

Riikka Leskinen

VERKKOPALVELU-UUDISTUS Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy uudistaa hankintailmoitukset.fi-palvelun eli Hilman. Uusi Hilma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa, mutta voit jo nyt kertoa, miten Hilma palvelisi paremmin juuri sinua. Haku Hilman kehitysryhmään on avoinna perjantaihin 27.4.2018 asti.

Seminaariyleisöä 20.3.2018

ESITYSMATERIAALIT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö järjesti vuosittaisen suuren seminaarinsa maaliskuussa – kiitos kaikille osallistujille ja palautetta antaneille! Hankintojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus – Mitä jokaisen hankintayksikön tulisi tietää? -seminaarin diaesitykset ja videotallenteet on julkaistu Hankinnat.fi-sivustolla myös muiden kuin seminaariin osallistuneiden hyödynnettäviksi.

VERKOSTOYHTEISTYÖ Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on uusi yhteistyöverkostosta koottu konsortio. Sen tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta hankinnoissa sekä lisätä kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä hankintoja. Juuri avatuilla KEINOn verkkosivuilla voit tutustua tarkemmin konsortion toimintaan.

Keinon tunnus

Nyheter på svenska

Kuvituskuvassa kyniä

Tässä uutiskirjeessä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö jakaa tietoa hankintalain soveltamisesta ja julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä. Kirje on osin kaksikielinen. 

Valtion ja kuntien hankintayksiköille suunnatun palvelun tarjoavat Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankinnat.fi | hankinnat@kuntaliitto.fi | Twitter

 

asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi
Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Puh. 09 7711

Kuntaliitto logo